Disclaimer website en electronisch berichtenverkeer

Deze website wordt u aangeboden door De Zandberghoeve B.V. (hierna: “De Zandberghoeve”) Zandstraat 3, 5984 PA te Koningslust, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 17101482. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.zandberghoeve.nl (hierna: ”Website”). Door het gebruik van de Website verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Gebruik Website

De informatie op de Website is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen voor u samengesteld. De informatie op de Website wordt bij gelegenheid aangepast. Indien u desondanks fouten op de Website aantreft, of problemen ondervindt bij het gebruiken van de Website, stellen wij het zeer op prijs dat u ons hierover informeert door ons een e-mail te sturen naar info@zandberghoeve.nl. Wij zullen dan ons best doen uw problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Aan de content op de Website kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. De Zandberghoeve is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet beschikbaarheid van de content; (b) schade als gevolg van het gebruik van de content; en /of (c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van- of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door De Zandberghoeve. De Zandberghoeve spant zich in om haar Website en de content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van haar Website en/of (delen) van de content. Het is uitsluitend toegestaan om de informatie, gegevens, programmatuur, diensten en overige content, die De Zandberghoeve op de Website aanbiedt, te raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan de Website en de content ruimer te gebruiken dan overeengekomen of te gebruiken op een manier die anderen, en/of De Zandberghoeve zou kunnen schaden of die het goed functioneren van de Website of de content zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de Website gebruik te maken, die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

Wijzigingen

De Zandberghoeve behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van haar Website en deze Disclaimer, geheel of gedeeltelijk aan te passen.

Links

De Zandberghoeve behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links vanaf haar Website of naar haar Website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de Website dan de hoofdpagina.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak, waaronder mede begrepen – maar niet uitsluitend – de content, teksten, foto’s, logo’s, infographics, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, audiovisuele producties, databestanden, waaronder de lay-out en kleurencombinaties van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van De Zandberghoeve of diens licentiegevers. Het is zonder de toestemming van De Zandberghoeve of diens licentiegevers niet toegestaan (delen van) de Website openbaar te maken of te verveelvoudigen, of anderszins te gebruiken, anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij het gebruik maken van de Website verklaart u de nodige zorgvuldigheid te betrachten en staat u ervoor in dat deze content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Door u verstrekte informatie

De Zandberghoeve garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Zandberghoeve en haar medewerkers staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet- of te laat ontvangen en/of verwerken .

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy en de AGV . De Zandberghoeve behoudt zich het recht voor om de door u verstrekte informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de Website.

Versie

augustus 2022